Něco málo z historie
Dobrovolnický sbor v Pozořicích byl založen na popud zdejšího obchodníka Františka Jansy, který na obecní valné hromadě konané dne 1. listopadu 1885 zdůraznil význam hasičství pro obec. Po schválení stanov (1. prosince 1885) c. k. místodržitelstvím v Brně byla dne 20. 12. 1885 uspořádána první valná hromada sboru, jíž se zúčastnilo 30 členů.

Všichni členové složili dne 27. prosince téhož roku slavnostní slib do rukou velitele Františka Beckera. Slavnostní slib zněl:
„Slibuji, že všechny povinnosti hasiče věrně a svědomitě plniti a přesně dle stanov a řádu služebního chovati se budu. To slibuji, co čestný muž!“

Jedním z prvních úkolů představitelů sboru bylo sehnat funkční stříkačku. Ta byla po usilovných snahách (dokonce žádána u císaře ve Vídni) získána od ředitelství pozořického panství knížete Lichtenštejna. Píše se rok 1887 a stará stříkačka, zapůjčená před rokem a půl panstvím, pomalu dosluhuje. Díky příspěvku panství ale dochází k zakoupení nové dvouproudové stříkačky za 950 zlatých od firmy F. Smejkal od Olomouce. Sbor v tu dobu působí v provizorním požárním skladišti na náměstí, na místě nynějšího památníku rudoarmějce. Přes původní odpor a nepochopení místních obyvatel k přítomnosti hasičů u požáru jejich majetku nabývali postupně členové jednoty na vážnosti u většiny občanů. Nestali se pouze strážci ohně v Pozořicích, ale také nositeli kultury a osvěty. A tak v obci pořádali bály, taneční zábavy, koncerty, výlety i osvětové přednášky.

V roce 1902 byla založena hasičská jednota na Jezerách a po zakoupení a vysvěcení stříkačky v roce 1903 se stala dobrým spolupracovníkem jednoty pozořické. V roce 1910 bylo rozhodnuto o zřízení dorostu, jakožto oddílu pro přípravu nástupců stávajících členů. V roce 1914 vypukla 1. světová válka, ze které se nevrátili 3 členové.

Po vzniku první republiky byly do jednoty přibrány i ženy. I díky tomuto impulsu se začíná u členů sboru projevovat větší zájem o kulturní dění v obci pod hlavičkou hasičů. Jsou pořádány kurzy (administrativní a technický kurz v roce 1922), výlety (v cihelně v roce 1928) a také folklórní akce (Václavské hody v Dělnickém domě v roce 1928). V roce 1929 byla díky příspěvkům a půjčce od Raiffeisenky pořízena první motorová stříkačka za 51 000 Kč. Ve 30. letech pak byly provedeny některé významné akce na území obce Pozořice. Jednalo se o cvičný letecký útok plynovými bombami v roce 1934 a cvičení obrany proti náletům v roce 1935. Vše za přítomnosti místních hasičů. V roce 1936 vzniká družstvo žen. V témže roce vyhrály soutěž v Němčanech a následující rok uspořádaly úspěšnou zástěrkovou zábavu. Poté však následuje smutné období 2. světové války, kdy obecně dochází k velkému útlumu veškerých činností.

Po osvobození v dubnu 1945 se ale činnost sboru začíná opět rozvíjet. V roce 1948 dochází k výkopu základů nové zbrojnice v ulici V Zámku. Ta však nebude nikdy dostavěna. V letech 1948-1949 dochází spolu se zakoupeným čerpadlem k přeměně spojenecké sanitky Chevrolet na automobilovou hasičskou stříkačku. V roce 1952 sbor čítá dokonce 145 členů. O rok později dochází k přestěhování sboru do hasičské zbrojnice u Františka Patáka (č. p. 347) v Malých Lipkách z dosavadního provizorního působiště ve Velkých Lipkách (nedostavěný dům pana Antonína Sopouška – č. p. 274), ve kterém sbor působil od roku 1942. Od roku 1954 sboru v činnosti velmi pomáhá zapůjčená automobilová stříkačka 16 – Praga RN od štábu CO města Brna. V 50. letech se také členové podílí na brigádnických akcích (např. výkop vodovodní nádrže na Poustce).

Mnoho let očekávaná a neustále odkládaná stavba nové hasičské zbrojnice započala v roce 1961 výkopy základů. Po dalších a dalších odkladech bylo až v roce 1967 po posouzení stávajících základů rozhodnuto o pokračování ve stavbě a také díky odpracovaným 5 740 brigádnickým hodinám členů došlo v srpnu 1971 k slavnostnímu předání zbrojnice veřejnosti. V uvolněnějších poměrech 60. let se sbor podílí dále na kulturní činnosti. Pod vedením bratrů J. Ryšánka a J. Malíka se hraje ochotnické divadlo (např. hry „Ženský zákon“ nebo „Teta z Bruselu“).

V rámci mezinárodní soutěže požárních družstev v Brně navštívilo v roce 1973 (během tzv. družebních dnů) družstvo požárníků z Francie místní sbor. V témže roce došlo také ke sloučení sborů Pozořic a Jezer. V roce 1974 byl zahájen 1. ročník místní soutěže o putovní pohár a domácí se umístili na krásném 2. místě. Tato soutěž je dodnes pořádána bez přetržky. Ovšem úplně poprvé uspořádal sbor soutěž v požárních dovednostech již 18. 6. 1967 (avšak bez následného pokračování). V roce 1974 se také družstvo pozořických požárníků zúčastnilo soutěže ve Stupavě, se kterou byla v roce 1976 podepsána dohodě o společné družbě.

V roce 1976 došlo k profesionalizaci hasičů v Pozořicích, když bylo uvolněno 5 dobrovolných hasičů z dosavadního zaměstnání – Jan Tinka (velitel), Jiří Vlasatý, Vlastimil Přichystal, Petr Divácký a Karel Šmerda – a vznikl tak veřejný požární útvar Brno-venkov. Tímto byl položen základní kámen dnes působícího profesionálního Hasičského záchranného sboru v Pozořicích.

Členové sboru se účastnili družebních setkání s kolegy ze Stupavy i dalších kulturních akcí v obci. V roce 1979 bylo filmaři z Bratislavy provedeno natáčení některých ukázek z protipožárních zásahů. Televizní vysílání se pak uskutečnilo 22. září 1979 v 15:30.

Požární činnosti sboru jsou také pravidelně doplňovány sběrem železného šrotu, brigádami, ale i dříve zmíněnými kulturními akcemi (plesy, zábavy, ostatky, výlety). V září roku 1985 proběhly oslavy 100 let od založení sboru nejprve slavnostní schůzí, na které byla přečtena zpráva sboru za uplynulé období a také předána vyznamenání zasloužilým členům. Druhý den oslavy pokračovaly ženáčskými hody a třetí den oslavy vyvrcholily ukázkami historické i moderní hasičské techniky, dobovými zásahy (od stříkačky přivezené koňským spřežením, přes první motorové stříkačky až po v té době moderní „tatrovky“ a „liazky“). Zakončením pak byla ukázka zásahu na kostelní věž za pomocí třicetimetrového automobilového žebříku zapůjčeného požárním sborem Brno – Lidická. Po všechny dny oslav byla také veřejnosti otevřena výstava o historii sboru v sále sokolovny.

V roce 1993 došlo k přemístění domácí hasičské soutěže z dosavadního působiště na fotbalovém hřišti do areálu V Zámku, kde obě místní soutěžní družstva famózně obsadila dvě nejvyšší místa na bedně. Na velkých povodních v roce 1997 spolu s profesionálními hasiči pomáhalo také 5 členů dobrovolného sboru. V roce 1999 byly zbourány staré garáže dosavadní zbrojnice a místo nich později vyrostla požární stanice profesionálních hasičů (HZS) v podobě, jak ji známe dodnes.

Chevrolet
Chevrolet původně působil jako vojenská sanitka spojeneckých vojsk v průběhu 2. světové války. Posléze byl vůz v letech 1948-1949 upraven pro hasičské účely zejména bratry Bohumilem Smílkem, Jaroslavem Vopálkou, Karlem Diváckým, Bohumilem Kalábkem a Antonínem Filipem. Finanční náklady na pořízení vozu ve výši 70 000 Kč byly získány formou půjčky od záložny. Za půjčku tehdy ručilo 15 členů sboru. Jedná se o otevřené vozidlo pro posádku 1+8. Automobil pohání benzínový šestiválec General Motors s obsahem 3 600 ccm a je vybaven čerpadlem Hrček a spol. o výkonu 1600 litrů za minutu.

Automobilová stříkačka Chevrolet byla 12. 6. 1949 vysvěcena farářem, pokřtěna jménem „Marie“ a předvedena veřejnosti. Zúčastnila se nespočtu zásahů u požárů a byla nápomocna při záplavách i při dalších technických akcích. Absolvovala také množství soutěží i ukázek a bylo na ni vždy spolehnutí. Její „služba“ trvala až do roku 1967, kdy byl vydán zákaz používání otevřených vozidel v požární ochraně. Od té doby byla uložena v depozitu hasičské zbrojnice v Pozořicích a vyjela jen ve výjimečných případech. Převážně se objevovala na různých slavnostech anebo doprovázela členy sboru na jejich poslední cestě. Její nezadržitelné stárnutí urychlilo rozhodnutí o provedení generální opravy, které se ujali Tinka Jan starší, Tinka Jan mladší a Tinka Marek během let 2004 a 2005. V roce 2007 se podařilo po mnoha letech a peripetiích přihlásit historický Chevrolet na SPZ, takže od té doby může oficiálně jezdit po všech veřejných komunikacích.

Chevrolet poslední roky pravidelně jezdí na hasičské oslavy, výročí sborů dobrovolných hasičů v okolí, hasičské pouti ve Křtinách, oslav dne dětí v Pozořicích, ale také srazů historických vozidel nebo Dnů hasičů na Pernštejně či krajských dožínek v Brně. V roce 2011 vozil také při oslavách sv. Floriána dechovou kapelu po Brně.

Hodnosti:


Vysvětlivky:

VD-ZVJ velitel družstva, zástupce velitele jednotky
VV výkonný výbor
OKRR okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ ústřední hasičská škola
CHH centrum hasičského hnutí
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH sbor dobrovolných hasičů
OSH okresní sdružení hasičů
SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska